Inwentaryzacja Należności i Zobowiązań – Kluczowe Informacje

📈 Inwentaryzacja Należności i Zobowiązań – Kluczowe Informacje

📅 Kiedy przeprowadzać inwentaryzację? Inwentaryzację należności i zobowiązań przeprowadza się na koniec każdego roku obrotowego, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

🔍 Jak dokonać inwentaryzacji? Można to zrobić przez potwierdzenie sald, które jest dopuszczalne w okresie trzech miesięcy przed końcem roku obrotowego i w ciągu 15 dni następnego roku obrotowego.

🔄 Korekty stanu należności

  • Jeśli potwierdzenie sald nastąpi przed ostatnim dniem roku obrotowego, należy dokonać korekty o zmiany (zwiększenia i zmniejszenia) między datą potwierdzenia a dniem ustalenia stanu należności.
  • W przypadku potwierdzenia sald po ostatnim dniu roku obrotowego, stan należności koryguje się o zmiany, które wystąpiły w nowym roku obrotowym.

💡 Wskazówka Pamiętaj, że w bilansie wykazuje się kwotę należności na dzień bilansowy. Przy ustalaniu salda na koniec np. listopada, należy uwzględnić zmiany w należnościach do 31 grudnia.

💼 Weryfikacja należności i zobowiązań Dodatkowo, weryfikację należności i zobowiązań przeprowadza się również na ostatni dzień roku obrotowego.