Pakiet Slim VAT 3

Ustawa wchodzi w życie od 01.07.2023 z kilkoma wyjątkami.

I. Wyższy limit dla małego podatnika

Już nie 1,2 mln EUR limitu sprzedaży dla małego podatnika, a 2 mln EUR. Nowy limit ma zastosowanie już od drugiego półrocza, wobec czego, jeśli podatnik w ubiegłym roku nie przekroczył nowej kwoty limitu, a chciałby korzystać z preferencji przewidzianych dla małego podatnika (metoda kasowa, rozliczenia kwartalne), powinien złożyć w tym zakresie aktualizację VAT-R.

II. Stosowanie kursu waluty dla faktur korygujących

Wprowadzono przepisy określające zasadę stosowania kursu waluty, w przypadku ewidencji dokumentów korygujących. Zasada ta stanowi, że należy stosować kurs historyczny, czyli kurs zastosowany przy ewidencji dokumentu korygowanego.

III. Zmiany dotyczące wewnątrzwspólnotowych transakcji

W przypadku otrzymania dokumentów potwierdzających wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT) w późniejszym terminie, transakcja będzie podlegać wykazaniu w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy. Dotychczas był to okres, w którym transakcja została dokonana. Nie będzie też obowiązku posiadania faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) przy odliczeniu podatku naliczonego z tego tytułu.

IV. Konsolidacja WIS (wiążąca informacja o stawce VAT) i zniesienie opłaty

Zmiany w tym zakresie obejmują wyznaczenie jednego organu do wydawania: WIA (wiążącej informacji akcyzowej), WIT (wiążącej informacji taryfowej), WIP (wiążącej informacji o pochodzeniu) oraz WIS (wiążącej informacji o stawce VAT). Organem tym będzie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Ponadto zmiany przepisów znoszą opłatę za wydanie WIS (dotychczas 40 zł).

V. Okres ważności WIS oraz zakres mocy wiążącej

Wiążąca informacja stawkowa będzie ważna przez 5 lat, licząc do dnia następującego po jej doręczeniu, jeśli wcześniej nie doszłoby do jej zmiany, uchylenia lub wygaśnięcia z innego powodu. Wydana wiążąca informacja o stawce VAT będzie wiązać zarówno podatnika któremu wydano WIS, jak i organy podatkowe.   

VI. Zmiany u podatników stosujących współczynnik lub pre-współczynnik w podatku VAT

Bardzo istotna zmiana dla podatników którzy prowadzą sprzedaż zarówno opodatkowaną jak i zwolnioną, u których wskaźnik proporcji przekracza 98%. Dotychczas jeżeli różnica w podatku VAT między ustaloną proporcją przekraczającą 98%, a pełnym 100% odliczeniem, wynosiła mniej niż 500 zł, podatnik mógł odliczyć w całości VAT naliczony. Wprowadzono zmianę tego limitu i zamiast 500 zł, ustanowiono kwotę 10.000 zł.

VII. Rezygnacja z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych

Dotychczas przepisy stanowiły, że do faktury dokumentującej sprzedaż ewidencjonowaną za pomocą kasy fiskalnej, należy dołączyć paragon z kasy fiskalnej (w przypadku faktur elektronicznych taki paragon trzeba było zachować). Po zmianach w pakiecie SLIM VAT 3 tego obowiązuj już nie ma, a zamiast przechowywania paragonu należy w dokumentacji pozostawić numer dokumentu oraz unikatowy numer kasy rejestrującej zawarte na paragonie fiskalnym w postaci elektronicznej (dotyczy kas fiskalnych online).

VIII. Zniesienie odpowiedzialności solidarnej dla faktoringu

Wyłączenia w zakresie odpowiedzialności solidarnej podatnika zostały rozszerzone o wskazanych w umowie o nabyciu wierzytelności, tzw. faktorów, w zakresie kwoty otrzymanej przez nich na rachunek techniczny VAT.

IX. Zmiany w mechanizmie podzielonej płatności

Tutaj również zmiany dotyczą faktoringu i chodzi o niestosowanie sankcji VAT oraz podwyższonych odsetek od zaległości w sytuacji zapłaty z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności przez podatnika innego niż wskazany na fakturze.

X. Ustalanie sankcji w VAT

Przy ustalaniu dodatkowego zobowiązania podatkowego, naczelnik urzędu skarbowego oraz celno-skarbowego będzie musiał wziąć pod uwagę: okoliczności, rodzaj i stopień naruszenia oraz jego częstotliwość, kwotę stwierdzonych nieprawidłowości, a także działań podjętych przez podatnika po stwierdzeniu nieprawidłowości, celem usunięcia jego skutków. Wobec powyższego, przy ustalaniu sankcji w podatku VAT, naczelnicy będą musieli uwzględniać sytuację ekonomiczną podatnika, co spowoduje że charakter sankcji stanie się bardziej zindywidualizowany.

XI. Doprecyzowanie składania korekt w ramach OSS i IOSS

Wprowadzone zostają przepisy umożliwiające składanie korekt deklaracji poza systemem OSS i IOSS w określonych przypadkach np. zaprzestania stosowania tych procedur. Korekty należy składać bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego.

XII. Szybszy zwrot podatku VAT

Zmieniono warunki uprawniające do otrzymania szybszego zwrotu podatku VAT, w terminie 15 dni. Najważniejsze z tych zmian to:

– obniżenie udziału procentowego łącznej wartości sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas online w całkowitej wartości sprzedaży brutto, z 80% do 70%,

– obniżenie udziału procentowego dokonanych płatności bezgotówkowych z 65% do 55%,

– obniżenie z 12 do 6 miesięcy okresu, w którym łączna wartość sprzedaży brutto, zaewidencjonowanej przez podatnika na kasie online, za każdy okres rozliczeniowy musi wynosić co najmniej, i tu też zmiana z 50.000 zł na 40.000 zł.

XIII. Podwyższenie kwot wolnych od podatku w podatku od spadków i darowizn

Ustawa wprowadza nowe limity w zakresie opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn:

– 36 120 zł – I grupa podatkowa (np. dziadkowie, rodzice, rodzeństwo, dzieci)

– 27 090 zł – II grupa podatkowa (np. wujkowie, ciocie)

– 5 733 zł – III grupa podatkowa (pozostali)

XIV. Likwidacja opodatkowania zrzutek (zbiórki charytatywne)

Przepisy, które miały zacząć obowiązywać od 1 lipca 2023 roku, nie wejdą w ogóle w życie. W związku z tym, planowane opodatkowanie „zbiórek charytatywnych”, na razie nie będzie miało miejsca.

XV. Rozszerzenie możliwości dysponowania środkami zgromadzonymi na technicznym rachunku bankowym VAT

Zmiany w zakresie ustawy prawo bankowe, wprowadzają możliwość dokonywania zapłaty z rachunku technicznego VAT następujących podatków i należności:

– podatek od wydobycia niektórych kopalin oraz odsetki

– podatek od sprzedaży detalicznej oraz odsetki

– opłaty od środków spożywczych oraz dodatkowej opłaty

– zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej produkcji oraz odsetki

– podatek tonażowy oraz odsetki

– opłata za tzw. małpki oraz odsetki

XVI. Wyższy limit dla niższej stawki w przypadku najmu prywatnego u małżonków

W ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zmianie uległ zapis art. 12 ust. 13, który brzmi teraz: „W przypadku małżonków, którzy złożyli oświadczenie określone w ust. 6, kwota przychodów, o której mowa w ust. 1 pkt 4, wynosi 200 000 zł.”. Co oznacza, że w przypadku małżonków, stawka 8,5% z najmu prywatnego może być stosowana do limitu 200.000 zł, a nie 100.000 zł jak było dotychczas.

XVII. Ulga prorodzinna niezależna od dochodu (dziecko z niepełnosprawnością)

Przepisy zmieniają zasady korzystania z ulgi prorodzinnej w takim zakresie, że rodzic samotnie  wychowujący dziecko z niepełnosprawnością będzie mógł skorzystać z ulgi, nawet po przekroczeniu 56.000 zł dochodu.

XVIII. Zmiany w tzw. procedurze TAX FREE

Wprowadzono możliwość dokonania korekty podatku należnego w przypadku dostawy towarów dokonanej na rzecz podróżnego w ramach systemu TAX FREE, w sytuacji kiedy zwrot podatku nastąpił w formie wypłaty gotówki, a po upływie terminu do złożenia deklaracji podatkowej, w której dana dostawa została rozliczona.

XIX. Twój e-PIT także dla przedsiębiorców

Z usługi Twój e-PIT będą mogli korzystać również przedsiębiorcy, w celu rozliczenia dochodów z działalności gospodarczej. 

XX. Przesunięcie terminu JPK_PIT i JPK_CIT

Przesunięto o rok obowiązek przesyłania kolejnych struktur plików:

– JPK_PIT i JPK_CIT po 31.12.2025 – w przypadku podatników CIT innych niż tworzących grupy kapitałowe i nieprzekraczających 50 mln EUR przychodu, ale obowiązanych przesyłać ewidencje JPK_VAT oraz podatników PIT obowiązanych przesyłać ewidencje JPK_VAT (podatnicy VAT czynni)

– JPK_PIT i JPK_CIT po 31.12.2026 – w przypadku pozostałych podatników PIT i CIT (podatnicy VAT zwolnieni)

Ciekawostka  – dotyczy faktur zaliczkowych

Z pakietu Slim VAT 3 zniknęły przepisy upraszczające system wystawiania faktur zaliczkowych, w przypadku kiedy obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanej zaliczki powstał w tym samym miesiącu, w którym doszło do wykonania umowy, czy dostawy towaru. W takiej sytuacji nie trzeba już będzie wystawiać faktury zaliczkowej oraz faktury rozliczeniowej, wystarczy jedna – rozliczeniowa. Natomiast przepisy w tym zakresie przeniesiono do ustawy o KSeF i mają obowiązywać od 1 września 2023 roku.