Spis z natury 2023

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, jeżeli prowadzicie Państwo Książkę Przychodów i Rozchodów na zasadach ogólnych lub podatku liniowym, o konieczności sporządzenia remanentu na ostatni dzień roku podatkowego. Podatnicy rozliczający się na ryczałcie, obowiązku sporządzenia remanentu już nie mają (chyba, że wyjątkowo planują zmianę formy opodatkowania w 2022 roku z ryczałtu na zasady ogólne – wtedy warto o spis z natury zadbać).

Prosimy pamiętać – nawet jeśli u Państwa wynik remanentu jest zerowy, to i tak należy go sporządzić.

Co podlega spisowi z natury?

– towary handlowe i materiały oraz surowce podstawowe i pomocnicze

– wyroby gotowe, półwyroby i produkcja w toku

– braki i odpady

Co musi zawierać spis z natury?

– Imię i nazwisko właściciela oraz nazwę firmy

– Datę sporządzenia spisu

– Chronologiczną numeracje pozycji i arkuszy

– Informacje o spisywanym towarze: jednostka miary, stwierdzona ilość, cena za jednostkę, wartość (ilość x cena)

– Podsumowanie spisu z natury

– Obowiązkowo klauzulę „Spis zakończono na pozycji …”

– Podpisy osób sporządzających spis i właściciela firmy

W jaki sposób należy dokonać wyceny spisywanych towarów?

– Towary i materiały wyceniamy po rzeczywistej cenie zakupu lub według cen rynkowych, jeżeli są niższe na dzień dokonywania spisu. Ważne! Podatnicy VAT czynni wyceniają w cenach zakupu netto, a podatnicy nie rozliczający VAT-u, w cenach zakupu brutto.

Jeżeli wyceniamy towar w cenach rynkowych, musimy podać obok rzeczywistą cenę zakupu.

– Odpady użytkowe wycenia się według wartości szacunkowej z uwzględnieniem ich przydatności do dalszego użytkowania

– Wyroby gotowe, wyceniamy według kosztu ich wytworzenia

Uwaga! Towary częściowo zużyte (np. otwarty szampon, krem itp.) wyceniamy w taki sposób, jakby były nienaruszone.

Uprzejmie prosimy, aby spis z natury za 2022 rok dostarczyć do naszego Biura Rachunkowego możliwie jak najszybciej po jego sporządzeniu, w szczególności jeśli Państwo macie możliwość i chcecie skorzystać z preferencyjnych składek w ZUS z tzw. Małego ZUS+.